• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
НачалоЗа училището
На горе

Документи

Спортен календар за учебната 2018 - 2019 година
Годишен план за дейността на училището 2018-2019 учебна година
Учебен план 2018-2019 учебна година
Седмично разписание на учебните часове І учебен срок на 2018-2019 учебна година
Училищен план за защита при бедствия на пребиваващите 2018-2019 учебна година
График за контролни и класни работи І срок на 2018-2019 учебна година
График за консултиране на родители и ученици І срок 2018-2019 учебна година
Дневно разписание 2018-2019 учебна година
План - прием 2018/2019 учебна година
Национални телефони за деца в случай на насилие над дете
Актуализиран Правилник за дейността на училището
Актуализация на Стратегия за развитие на училището 2016-2020 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Програма за прилагане на мерки за повишаване качеството на образованието
Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Правилник за дейността на училището
Етичен кодекс на училищната общност
 
 
Powered by Phoca Download
Free business joomla templates