• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
НачалоЗа училището
На горе

Документи

Актуализация на Стратегия за развитие на училището 2016-2020 година
Седмично разписание за І срок на учебната 2017 - 2018 година
Спортен календар 2017 - 2018 учебна година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Годишен план за работата на училището 2017-2018 учебна година
Учебни планове за 2017 - 2018 учебна година
Дневно разписание 2017 - 2018 учебна година
Училищен план за защита от бедствия на пребиваващите 2017 - 2018 учебна година
Заповед за утвърждаване на качествени показатели за определяне степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците от І и ІІ клас през учебната 2017 - 2018 година
График за контролни и класни работи през І срок на учебната 2017 - 2018 година
График за консултиране на ученици и родители І срок на 2017-2018 учебна година
Програма за прилагане на мерки за повишаване качеството на образованието
Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции
План - прием учебна 2017 - 2018 година
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Правилник за дейността на училището
Етичен кодекс на училищната общност
План за реализиране на Стратегията
 
 
Powered by Phoca Download
Free business joomla templates