Четвъртък, 05 Март 2020 09:35

  Вътрешноучилищна квалификация на педагозите

  Една от целите на квалификационната дейност за учебната 2019 – 2020 година в ОУ „Васил Левски“ – с. Борима е: екипност в работата на педагозите – взаимна комуникация, съвместно вземане на решения, стимулираща образователна среда, компетентно и отговорно поведение. Тя е свързана с повишаване на научната, педагогическа и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.

  Дейността се ръководи съвместно от училищното ръководство в лицето на директора и председателите на екипите по ключови компетентности. Изградени са пет екипа: начални учители; хуманитарни предмети; природо – математически предмети; естетически и спортни предмети; класни ръководители.

  Съгласно плана за квалификационната дейност в училище се провеждат дискусии и открити уроци. През учебната 2019 - 2020 година се подготвиха и проведоха дискусии на тема:

  1. „Изграждане на морални и нравствени ценности у учениците“ – представена от г-жа Милена Антонова.
  2. „Емоционалната интелигентност. Как да помогнем на детето да опознае емоциите? Как да различим човек с висок коефициент на ЕQ?“ – представена от г-жа Зорница Стоянова.     

  И двете дискусии са актуални и повишават квалификационната дейност на учителите. Обсъждането на темите обогатява с информация и допълва самообразованието и самоусъвършенстването на всеки преподавател, като го подготвя за по-пълноценно участие в образователния процес.

  По-интересната част от вътрешноучилищната квалификационна дейност на педагогическия персонал са откритите уроци, които са насочени към споделяне на добри практики в работата на учителите. По план се подготвиха и изнесоха следните уроци:

  • Български език във II клас – "Число на глагола" (за нови знания) – Михаил Михайлов;
  • Математика в VI клас – "Събиране на рационални числа с еднакви знаци" (за нови знания) – Бонка Пенкова;
  • Литература в VII клас – "Опълченците на Шипка" (за нови знания) – Милена Антонова;
  • Околен свят в I клас – "Опознавам пролетта" (за нови знания) – Магдалина Груева.
  • Председател на Екип по ключови компетентности „Хуманитарни предмети“

  Проведените уроци показаха старанието на преподавателите да поднасят по интересен начин новия учебен материал, като използват новости от дигиталната сфера – електронни учебници, презентации, електронни уроци на Уча.се, дискове, а така също и индивидуални задачи и работа по групи. В уроците се използват домашни работи и кръстословици, умело се вплита информацията от други учебни дисциплини, както и учене чрез опита. Часовете се превръщат не само в часове за знания и умения, но и в игра и забавление.

  Милена Антонова

  Председател на Екип по ключови компетентности "Хуманитарни предмети"

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.