Понеделник, 10 Февруари 2020 09:41

  Допълнителна работа по математика с ученици по проект "Подкрепа за успех"

  През месец май 2018-2019 учебна година в нашето училище стартира работа по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, който продължава и през 2019-2020 учебна година. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 година. Основната цел на проекта е насочена към намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование.

  Сформираха се 2 групи с по 5 ученици, които имат пропуски и затруднения в обучението по математика. Едната група е в начален етап и включва ученици от II – IV клас, с ръководител Йонета Кръстева – начален учител, класен ръководител на III/IV клас. Другата група е в прогимназиален етап с ученици от V - VII клас, с ръководител Бонка Пенкова – преподавател по математика и информационни технологии.

  Още в началото на учебната година се идентифицираха системните пропуски на учениците при овладяване на учебното съдържание, водещи до незадоволителни резултати в обучението по математика. Ръководителите оформиха необходимите документи, изготвиха тематична програма и график за работа. Поставиха си следните цели:

  • да се подпомогне за пълното усвояване на знанията и уменията, придобити чрез задължителната математическа подготовка и преодоляване на пропуските;
  • да се съдейства за изграждане на устойчив интерес към математиката, формиране на положителна мотивация за нейното изучаване;
  • придобиване на математическа компетентност, насочена към постигане на математическа и научна грамотност;
  • създаване на условия за повишаване потенциала на учениците;
  • създаване на условия за повишаване на възможностите на учениците за успешно завършване на основното образование.

  В началото учениците подходиха с нежелание към работата, тъй като това е допълнително натоварване за тях след учебния ден, но в последствие разбраха, че всичко се прави в тяхна полза и допринася за по-лесната им работа в задължителните часове по математика. Освен това ръководителите им подгатвят разнообразни и занимателни задачи, които по по-различен начин им поднасят материала. Сега вече те сами ни приканват да започваме заниманията по проекта.

  Родителите им също приеха много добре тази допълнителна работа с техните деца. Те оценяват труда и стремежа на цялото ръководство на училището да подпомогне затрудняващите се ученици. Надяваме се, че след края на този проект всички ще бъдем удовлетворени от работата си и целите ще бъдат изпълнени, а очакваните резултати реалност.

  Прочетена 2441 пъти

  Проекти

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.