Понеделник, 10 Юни 2013 00:00

  Целодневната организация на учебния ден - предизвикателство и необходимост

  Всички вече са убедени в това. Полуинтернатните групи (ПИГ) помагат на учителите,  тъй като учениците имат нужда от цялостно обгрижване и възпитание, не само от преподаване. Целодневното обучение е удобство и за родителите и е важна част от израстването на децата като личности. Най-добре това се постига с една от възпитателските дейности - формиране на социални умения  у учениците и възможност за самоизява.

  При целодневната организация на учебния процес в ОУ „Васил Левски“ с. Борима голямото предизвикателство е за възпитателите. Да организираш самоподготовката на голяма група деца от четири различни класа, съвсем не е лека задача, тъй като родителите и учениците очакват в занималнята да са написани домашните и подготвени уроците за следващия ден.

  Всичко това и още много полезни за учениците неща, са благодарение на включването на ОУ „Васил Левски“ – с. Борима като средищно училище за децата от четири села в проекта BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“  по ОП „РЧР“.

  В училищните полуинтернатни групи възпитателите подпомагат учениците при усвояване на преподадения учебен материал, организират цялостния им режим, като се грижат за храненето, почивката и хигиената им, организират свободното им време чрез дейности с различна насоченост (физически, умствени, музикални, художествени), развиват способностите им, планират и осъществяват състезания и културни мероприятия.

  Разнообразните и интересни следобедни занимания, съобразени с потребностите, възможностите и желанията на учениците, превърнаха ученето от досадно бреме и натрапена отговорност в стремеж към личностна реализация и креативно мислене.

  Учениците придобиват трайни навици за самоподготовка, станаха по-дисциплинирани, поемат различни роли и отговорности, повишиха стремежа си към самоутвърждаване, по-уверено и резултатно работят в екип. Макар и трудно, първокласниците усвоиха училищните правила и се адаптираха към живота в училище.

  Най-интересно и най-предпочитано от заниманията по интереси се оказа направление „Изкуства“.  Под ръководството на възпитателите, учениците усвоиха нови техники и изработиха красиви пана, табла и рисунки. Най-голямо предизвикателство се оказа японската техника „Торцевание“ (с цветна хартия „тишу“, ножица, лепило и дървена пръчица се правят различни апликации). На картоните оживяха красиви цветя, великденски яйца и картички, весели кончета, пъстри пеперуди и др.

  Много от учениците повишиха успеха си в училище. Задълбочи се подготовката за външното оценяване в ІV и VІІ клас. Повиши се интересът и участието им в общоучилищни и общински състезания, конкурси и мероприятия. Училищната система за проследяване на резултатите на учениците (оценки от входно, междинно ниво, външно оценяване и годишна оценка; участия в мероприятия на училищно, общинско и областно ниво; отсъствия) дава възможност да се анализират резултатите.

  Възпитателите насърчават развитието на ключовите компетентности, творческите способности и уменията за живот, необходими на учениците за съвременния живот.

  Създава се възможност за развитие на личността на ученика в мултикултурна среда чрез специално подбрани дейности в целодневната организация на учебния процес. Тази организация дава възможност за общуване и опознаване през по-голямата част от деня на децата, които са от различни социални, етнически и културни общности.

  Подобри се материалната база на училището по линия на проекта. Постави се ламиниран паркет в 4 класни стаи, в които се провежда целодневното обучение. Доставиха се чинове, столове, шкафове и мека мебел. Очаква се доставка и на учебно-технически средства.

   

  Магдалина Груева – старши възпитател в Начален етап
  Елмира Иванова – старши възпитател в Прогимназиален етап

  Прочетена 4653 пъти

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.