Вторник, 26 Май 2015 09:51

  Учим и творим

              От 2007 година ОУ „Васил Левски“ село Борима се утвърди като средищно училище с водене на успешна политика за модернизиране. През 2012 г. се включи в реализирането на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

              Въвеждането на целодневна организация в учебния процес е потребност, предизвикана от динамичните обществени процеси и високите изисквания на обществото към учителите. Създават се благоприятни условия за повишаване ефективността на обучението и гарантиране качественото усвояване на ключови компетентности и социални умения у учениците.

              Благодарение на проекта се дообнови материалната база и следобедните занимания се провеждат в приветливи, модерно обзаведени класни стаи. Проектът дава възможност  и за подобряване  на обедното хранене и отдих на учениците. Ефективността на работата се постига с доброто партньорство между учители и възпитатели. Важно за всички нас е децата да посещават с желание полуинтернатните групи и крайният резултат, който наблюдаваме,  е тяхната инициативност, толерантност в общуването и широки усмивки. Работата по проекта се популяризира широко сред обществеността и среща одобрение и подкрепа. Родителите осъзнаха необходимостта от редовното посещение на полуинтернатните групи от децата.

              Целодневната ангажираност на учениците подпомага правилното им развитие, дозира тяхната натовареност и същевременно възпитава. Часовете по самоподготовка заемат важно място в учебно-възпитателния процес, защото те не само допринасят за правилното усвояване на учебното съдържание, но и съдействат за формиране на самостоятелни навици, развиване на умения и не на последно място - създават възможности за конструктивно съревнование чрез стимулиране на любознателността и стремежа към изява и толерантно взаимодействие.

              В училище бе създадена система за проследяване на резултатите на учениците, включени в проекта. Нейната цел е да осъществи контрол на оценките по различните учебни предмети, техните отсъствия и участието им в училищни, общински и областни състезания и мероприятия. В края на проекта с гордост можем да отбележим, че учениците са повишили успеха си и са по-мотивирани за участия в различни прояви, а отсъствията им са сведени до минимум.

              Часовете за занимания по интереси са очаквани и желани от децата. Темите в тях са свързани с екологичното и здравно образование, родолюбие, естетически и литературни дейности, чрез които се реализират необходимости от изява и творческа свобода. Акцентира се на актуалните събития през годината и предстоящи празници.

              Едно такова събитие бяха Дните на талантите 2015 година в град Троян, за които изработихме колекция от картини по метода „торцевание“. Те предизвикаха голям интерес и бяха класирани на първо място. Нашите ученици доказаха, че не само се представят достойно на различни състезания, но са и много талантливи. Умеят да пеят, да танцуват, да рисуват, да четат изразително и да разбират и анализират прочетеното, да готвят, да създават презентации, а най- добрите актьори взеха участие в заключителния концерт. Изявените таланти получиха своите медали и грамоти пред всички ученици и учители.

              Дните на талантите бяха интересни и забавни. Те дадоха много поводи на учители и родители да се гордеят с постигнатите успехи на учениците.

              Поставените в началото на проекта цели и задачи, въпреки трудностите, са реализирани. Очакваните резултати са постигнати. Целодневното обучение е незаменима помощ за учителя,тъй като учениците имат нужда от цялостно обгрижване и възпитание, не само от преподаване. То е необходимост и за родителя и е важна част от израстването на децата като личности.

   

  Старши възпитатели:

  Магдалина Груева, Генка Петрова и Елмира Иванова      

  Прочетена 2846 пъти
  Още в тази категория: « Трудно начало ...

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.