ЕСФ, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", BG051PО001-4.1.02

    ЕСФ, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", BG051PО001-4.1.02, "Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби", Компонент 1 "Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал" – работа с група ученици от 1 клас. (2009-2010 учебна година).НП "Оптимизация на училищната мрежа", Мярка "Без свободен час" – 2010 г.

    Проекти

    © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.