Печат на тази страница

Мисия и визия

Мисия:

 • Хуманизация и естетизация на учебно-възпитателната работа с цел формиране и развитие на познавателните и творчески умения на учениците чрез:
 • Учебните часове и учебното съдържание по предмети от задължителната подготовка, за да се създадат условия за постигане на общообразователния минимум.
 • Осъществяване на възпитателната дейност в училище предимно чрез учебната дейност, нейното съдържание, принципи, методи и форми, които да създават умения за поведение и трайни навици у учениците.
 • Съдействие на всички преподаватели за разгръщане на инициативността и активността у учениците.
 • Приобщаване на учениците към общоучилищния живот.
 • Усвояване на социален опит и отстраняване на негативното влияние на някои фактори на социалната среда върху формирането на младите хора.
 • Издигане нивото на личността на ученика.
 • Засилване връзките семейство - училище.
 • Подобряване качеството на педагогическите услуги.
 • Рационализиране на методите на преподаване с цел преодоляване на информационното претоварване на учениците.

Визия:

 • Училище със съвременен облик, но запазило искрицата възрожденски плам.
 • Конкурентноспособно училище, което формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
 • Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия, обособяването й като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене в осъществяването на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

Цели:

 • Издигане и утвърждаване престижа на ОУ "Васил Левски" - с. Борима чрез високо ниво на учебната подготовка, както и чрез осигуряване на ред и дисциплина в учебно-възпитателния процес; повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
 • Засилено взаимодействие с родителите.
 • Подновяване и обогатяване на материалната база.
 • Повишаване квалификацията на учителите във връзка с прилагането на ИТ и съвременни методики в преподаването.
 • Мотивиране на учениците чрез свързване на обучението с техните интереси и намерения за бъдеща реализация.
 • Стратегии в дейността на училището:
 • Изграждане на училищни ценности, които формират собствен облик на ОУ "Васил Левски" - с. Борима.
  Многообразие на училищния живот чрез културни, спортни и други изяви, които да утвърждават чувството за принадлежност към ОУ "Васил Левски" у всеки ученик.
 • Грижа и внимание към учениците, специално отношение към децата със специфични образователни потребности; усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
 • Осигуряване на необходимите образователни условия и ресурси за реализиране на процеса на интеграция на учениците от етническите малцинства и за развиване на културната им идентичност.