Вторник, 03 Януари 2023 11:21

  Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

  Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

  Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.

  Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол.

  Цели на програмата:

  -          Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;

  -          Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство;

  -          Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;

  -          Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;

  -          Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

  -          Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове.

   

  ОУ „Васил Левски“ с. Борима кандидатства по тази национална програма и бе одобрено да работи по Модул 1. Изкуства с бюджет 8250 лв. Сформира се една група за занимания в сферата на изкуствата – вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен. Заниманията се водят от специалист в музикалното изкуство – Илина Рогашка от гр. Троян. Учениците са най-вече от начален етап. Ръководителят си поставя следните основни цели:

  1.      Възпитание на естетическо отношение в областта на музиката и песента:

  -          Изграждане на траен интерес към музиката и потребност за общуване с нея;

  -          Обогатяване на музикалната култура на учениците и развиване на техния музикален и художествен вкус.

  2.      Формиране и развиване на музикални способности:

  -          Стимулиране на спонтанната детска артистичност в множеството дейности, организирани в училище;

  -          Формиране на способности за музикално възприемане и възпроизвеждане на разнообразни музикални творби.

  3.      Формиране на певческа активност и възпитаване на музикална образованост:

  -          Продължителен процес за развиване на гласа, певческите умения, съобразени с индивидуалните и групови способности на учениците;

  -          Усъвършенстване на мисловните процеси при изпълнение на конкретни песни.

  Очаквани резултати:

  1.      Придобиване от учениците на знания за собствения певчески глас.

  2.      Изграждане на отношение към пеенето и песента.

  3.      Мотивация за публични изяви.

  4.      Изграждане на музикално – изпълнителски качества и култура.

  Програмата за провеждане на занимания и творчески изяви на вокалната група за изпълнение на забавна и естрадна песен включва общо 80 часа.

  Първата планувана изява е на училищното Коледно тържество.

  Прочетена 473 пъти

  Проекти

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.