Проекти

  Проект по общински форум „Участие на гражаните в управлението на местните финанси" – 5563 лв. Проектът се съфинансира от Община Троян в размер на 4199 лв. (1364 лв. собствени средства от дарения) и включва изграждане на площадката пред малката сграда и алеята към нея с нови цветни тротоарни плочки.
  Проект по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище" - Електронен дневник - 2010 г. Предоставени от МОМН 10 компютъра за въвеждане на електронен дневник.
  Проект „Училище на две скорости", компонент 1 „Без звънец" от схема BG051PO001-4.1.02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби", Компонент 1: "Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал". Преподавателят на І клас работи по Проект „Училище на две скорости", Компонент 1 „Без звънец" за осигуряване на допълнителна работа по Български език с ученици от І клас за периода от 01.11.2009 г. до 30.04.2010 г. Групата се състоеше от 4 ученици, които срещаха затруднения в усвояването на книжовния български език. Проектът даде шанс да се организира такова обучение, което се подкрепи от родителите, педагогическата колегия,…
  Партньори по проект към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси":"В ателиетата прекрасни – талантливи ще пораснем" на СОУ "Васил Левски" – гр. Троян – 143 270 лв.; 2009 г. Нашето училище е партньор на СОУ "Васил Левски" – гр. Троян по проект "В ателиетата прекрасни – талантливи ще пораснем", който се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". В ателиетата Туризъм (ръководител Иванка Миткова – директор), Танци (ръководител Милена Антонова – прогимназиален учител по БЕЛ) и Футбол (ръководител Златин Костов – учител по ФВС) се записаха 30 ученици. Туристите посетиха Беклемето и хижа "Зора" в гр. Априлци. Престоят им…
  ЕСФ, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", BG051PО001-4.1.02, "Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби", Компонент 1 "Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал" – работа с група ученици от 1 клас. (2009-2010 учебна година).НП "Оптимизация на училищната мрежа", Мярка "Без свободен час" – 2010 г.

  Проекти

  © 2013 - 2023 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.