Проекти

  За втора учебна година в ОУ „Васил Левски" – с. Борима продължава работата по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по ОП "Развитие на човешките ресурси". В училището са сформирани две сборни полуинтернатни групи (една в начален етап с 32 ученика и една в прогимназиален етап с 29 ученика), в които децата получават подготовка от квалифицирани възпитатели. Организирането на дневния режим позволява да се отделя повече време за работа върху индивидуалното развитие на учениците. Със средства от проекта се поевтинява обедното хранене на всички ученици, включени в целодневната…
  Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес", съфинансиран от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013 г. (www.allday.mon.bg) Целева група: ученици от І – VІІІ клас, 56 на брой, включени в две сборни полуинтернатни групи (една в начален етап и една в прогимназиален етап); учители/ възпитатели и служители в училището. Продължителност на проекта: 35 месеца (01.01.2012 – 31.10.2014).Финансиране: 427 лв. за един ученик, включен в целодневната организация за 1 година (съгласно Постановление №84 от 2009 г. на Министерски съвет). Допустими разходи: за възнаграждения и осигурителни…
  Проект по НП „Училището – територия на учениците" 2011 г., модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" – 7093 лв. Включва оборудване на стая за провеждане на заниманията в полуинтернатната група за учениците от І – ІV клас с: ново обзавеждане – маси, столове, шкаф, бюро, ъглов диван, малка масичка и табуретки; канцеларски материали за заниманията по интереси – боички, моливи, фулмастери, блокчета за рисуване, пластелин, гланцови блокчета и др.; образователни, възпитателни и занимателни игри; художествена и учебна литература.
  Проект по общински форум „Участие на гражаните в управлението на местните финанси" – 5563 лв. Проектът се съфинансира от Община Троян в размер на 4199 лв. (1364 лв. собствени средства от дарения) и включва изграждане на площадката пред малката сграда и алеята към нея с нови цветни тротоарни плочки.
  Проект по НП „Информационни и комуникационни технологии в училище" - Електронен дневник - 2010 г. Предоставени от МОМН 10 компютъра за въвеждане на електронен дневник.

  Проекти

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.