Проекти

  На 03.05.2018 г. участниците от групите по интереси „Опознай България“ и „Спортуваме за здраве“ по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 по ОП НОИР – „Твоят час“ посетиха пещерата Съева дупка. Целта е учениците да се запознаят със забележителности в родния край, да бъдат сред природата, формирайки по този начин своето родолюбие и екологично мислене. Пещерата е една от най-красивите в България и това беше отбелязано от всички участници. Те с възхищение се любуваха на прекрасните карстови форми, видяха на живо сталактити, сталагмити и сталактони. С помощта на екскурзовода разпознаваха в образуванията различни форми на хора и животни. През цялото време се чуваха само…
  Петък, 27 Април 2018 10:41

  Седянка

  На 24.04.2018 г. се състоя седянка на участниците от групата по интереси „Опознай България“ по проект „Твоят час“ и баби от Пенсионерския клуб и читалище „Напредък“ с. Борима. Бабите показаха различни предмети, използвани в миналото. Не само ги видяхме, но разбрахме предназначението им. Момичетата с интерес слушаха как се избива масло, как се правят плетени кошове - „жабки“, как се слага цедило, в което се носят различни неща и др. Но безспорно най-забавно беше сами да се захванат с работа. Те разчепкваха вълна, предоха с хурка, пресукваха прежда, която после намотаха. Опитаха се да плетат на една или две куки.…
  Продължаването на работата по проект „Твоят час“ допринесе много за превръщането на нашето училище в желано място за учениците. Тук те спортуват, танцуват, творят и допълват знанията си. Това стана видно от новите публични изяви на групите „Да танцуваме заедно“ и „Опознай България“. На тържественото честване, посветено на патронния празник на училището, което се проведе на 16 февруари 2018 година, нашите танцьори поздравиха присъстващите с два нови танца „Самодивски“ и „Джиновски“, подготвени от г-жа Зорница Стоянова – ръководител на групата. С новозакупените народни носии те изпълниха читалищния салон с настроение и провокираха бурни аплодисменти. Забележителна беше и изявата на групата…
  Четвъртък, 21 Декември 2017 13:10

  Проект "Твоят час" продължава

  През учебната 2017 - 2018 година в ОУ „Васил Левски“ – село Борима продължава изпълнението на дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. ОУ „Васил Левски“ – село Борима се регистрира в електронната платформа на проекта при стартирането му през учебната 2016 – 2017 година, а за 2017 – 2018 потвърди участието си. Директорът на училището създаде необходимата организация за продължаване на работата и през учебната 2017 - 2018 година, а именно: - Разработи се и се утвърди училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси…
  На 14.06.2017 г. учениците от групите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Tвоят час – фаза 1)“ по ОП НОИР в ОУ „Васил Левски” с. Борима, общ. Троян представиха резултатите от своята дейност по проекта през учебната 2016 – 2017 година. Публичната изява се проведе в салона на читалище „Напредък”. Проектът започна на 2 ноември 2016 г. Бяха сформирани 6 групи - 3 за ученици с обучителни затруднения и 3 групи по интереси. Включиха се 44 ученици като някои участват в 2 групи.…

  Проекти

  © 2013 - 2024 Основно училище "Васил Левски" - с. Борима. Всички права запазени.